chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ

Đăng lúc: 16/06/2018 (GMT+7)
100%

vận động nhân dân CĐRĐ theo nhóm hộ

Bài tuyên truyền về công tác dồn điền đổi thửa

- Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Để thực hiện tốt nghị quyết 03 của Huyện ủy huyện Thiệu Hóa về cuộc vận động chuyển đổi ruộng đất lần 2. Sau chuyển đổi ruộng đất từ năm 2007- 2009 toàn huyện đã có 27/28 xã đã thực hiện và đang tác dụng tốt, trong phát triển sản xuất đã được nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng về việc chuyển đổi ruộng đất và đã đem lại lợi ích cho nhân dân đang trên đà phát triển về kinh tế và việc liên kết gia đình và xã hội phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhất là lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

Thưa toàn thể nhân dân, với đặc thù của xã nhà là nhân dân đi làm ăn xa nhiều. Sau thời gian nhận đất xong, nhiều hộ gia đình vì điều kiện kinh tế nguồn thu nhập chính là tăng gia sản xuất và chăn nuôi, hàng năm hàng vụ thu nhập rất thấp. Chính vì vậy không đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của mỗi gia đình, nên có nhiều hộ hiện nay không còn trực tiếp ở địa phương để tham gia sản xuất. Mặt khác những hộ có mặt tham gia sản xuất, không phải là chủ hộ sở hữu về quyền sử dụng đất, có những gia đình đã bỏ đi làm ăn xa quá lâu, hoặc có gia đình đang canh tác trên những thửa ruộng trong làng, trong xã mà không biết thửa đất đó quyền sử dụng nó thuộc về ai, mặt khác từ đó đã dẫn tới việc sản xuất không đồng bộ nên dẫn đến việc cải tạo đồng ruộng còn nhiều hạn chế, từ đó đã mang lại hiệu quả sản xuất thấp.

Việc phát triển giao thông thủy lợi, thủy lợi nội đồng gặp rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến việc sản xuất đạt lợi ích rất thấp, không như mong muốn của nông dân, và cách cơ cấu các loại giống lúa không phù hợp, với từng thân đất, từng xứ đồng. Vì vậy đã mang lại lợi ích và phát triền kinh tế cho nông dân còn thấp.

Đứng trước tình hình trên, Đảng ủy- HĐND- UBND xã Thiệu Giao đã ra nghị quyết thống nhất chủ trương vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nghị quyết 03 của Huyện ủy. Vì vậy để chuyển đổi ruộng đất được thành công, mỗi cán bộ, Đảng viên cùng toàn thể nhân dân trong xã nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc chuyển đổi ruộng đất nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân và tất cả mọi người, mọi nhà chúng ta phải có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, vận động bằng mọi hình thức cho các chủ hộ có quyền sử dụng đất đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương được biết để cùng nhau hưởng ứng tham gia.


ảnh CĐRĐ.jpg

Thưa toàn thể bà con, đây là một chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, việc dồn điền đổi thửa nhằm xóa bỏ tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh muốn của ruộng đất và là sự kìm hãm sự phát triển kinh tế của xã hội.

Chính vì vậy, mỗi Đảng viên cần nêu cao tinh thần cách mạng, luôn gương mẫu đi đầu trong công tác dồn điền đổi thửa, mọi người dân vì mục đích chung của toàn xã hội, hãy tích cực hưởng ứng và tham gia.

Mặt khác cần chống tư tưởng, lạc hậu, bảo thủ, gây cản trở đến việc dồn điền đổi thửa, tích cực làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho cá nhân, tập thể, gương mẫu làm tốt công tác dồn điền đổi thửa trong năm 2013 thành công tốt đẹp, cán bộ và nhân dân xã Thiệu Giao sang năm mới lại bắt đầu bước vào cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới và phấn đấu trở thành đơn vị có nếp sống văn minh, hiện đại hơn.


Người viết bài

Hoàng Thị Duyên

chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ

Đăng lúc: 16/06/2018 (GMT+7)
100%

vận động nhân dân CĐRĐ theo nhóm hộ

Bài tuyên truyền về công tác dồn điền đổi thửa

- Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Để thực hiện tốt nghị quyết 03 của Huyện ủy huyện Thiệu Hóa về cuộc vận động chuyển đổi ruộng đất lần 2. Sau chuyển đổi ruộng đất từ năm 2007- 2009 toàn huyện đã có 27/28 xã đã thực hiện và đang tác dụng tốt, trong phát triển sản xuất đã được nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng về việc chuyển đổi ruộng đất và đã đem lại lợi ích cho nhân dân đang trên đà phát triển về kinh tế và việc liên kết gia đình và xã hội phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhất là lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

Thưa toàn thể nhân dân, với đặc thù của xã nhà là nhân dân đi làm ăn xa nhiều. Sau thời gian nhận đất xong, nhiều hộ gia đình vì điều kiện kinh tế nguồn thu nhập chính là tăng gia sản xuất và chăn nuôi, hàng năm hàng vụ thu nhập rất thấp. Chính vì vậy không đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của mỗi gia đình, nên có nhiều hộ hiện nay không còn trực tiếp ở địa phương để tham gia sản xuất. Mặt khác những hộ có mặt tham gia sản xuất, không phải là chủ hộ sở hữu về quyền sử dụng đất, có những gia đình đã bỏ đi làm ăn xa quá lâu, hoặc có gia đình đang canh tác trên những thửa ruộng trong làng, trong xã mà không biết thửa đất đó quyền sử dụng nó thuộc về ai, mặt khác từ đó đã dẫn tới việc sản xuất không đồng bộ nên dẫn đến việc cải tạo đồng ruộng còn nhiều hạn chế, từ đó đã mang lại hiệu quả sản xuất thấp.

Việc phát triển giao thông thủy lợi, thủy lợi nội đồng gặp rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến việc sản xuất đạt lợi ích rất thấp, không như mong muốn của nông dân, và cách cơ cấu các loại giống lúa không phù hợp, với từng thân đất, từng xứ đồng. Vì vậy đã mang lại lợi ích và phát triền kinh tế cho nông dân còn thấp.

Đứng trước tình hình trên, Đảng ủy- HĐND- UBND xã Thiệu Giao đã ra nghị quyết thống nhất chủ trương vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nghị quyết 03 của Huyện ủy. Vì vậy để chuyển đổi ruộng đất được thành công, mỗi cán bộ, Đảng viên cùng toàn thể nhân dân trong xã nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc chuyển đổi ruộng đất nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân và tất cả mọi người, mọi nhà chúng ta phải có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, vận động bằng mọi hình thức cho các chủ hộ có quyền sử dụng đất đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương được biết để cùng nhau hưởng ứng tham gia.


ảnh CĐRĐ.jpg

Thưa toàn thể bà con, đây là một chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, việc dồn điền đổi thửa nhằm xóa bỏ tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh muốn của ruộng đất và là sự kìm hãm sự phát triển kinh tế của xã hội.

Chính vì vậy, mỗi Đảng viên cần nêu cao tinh thần cách mạng, luôn gương mẫu đi đầu trong công tác dồn điền đổi thửa, mọi người dân vì mục đích chung của toàn xã hội, hãy tích cực hưởng ứng và tham gia.

Mặt khác cần chống tư tưởng, lạc hậu, bảo thủ, gây cản trở đến việc dồn điền đổi thửa, tích cực làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho cá nhân, tập thể, gương mẫu làm tốt công tác dồn điền đổi thửa trong năm 2013 thành công tốt đẹp, cán bộ và nhân dân xã Thiệu Giao sang năm mới lại bắt đầu bước vào cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới và phấn đấu trở thành đơn vị có nếp sống văn minh, hiện đại hơn.


Người viết bài

Hoàng Thị Duyên

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT